Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje Aldiwan.lt taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos

1.2.Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su Aldiwan.lte parduotuvės, esančios adresu www.aldiwan.lt, taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo (Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Portorožas“, juridinio asmens kodas 300035036, PVM mokėtojo kodas LT100002928617, registruotos buveinės adresas Girstupio g. 9-12, LT-44356 Kaunas, Lietuva,  Atsiskaitomoji sąskaita: LT967044060005659387, AB ,,SEB‘‘ bankas) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Aldiwan.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo Aldiwan.lt puslapyje metu ir privalės iš naujo patvirtinti Taisykles.

1.4. Internetinėje parduotuvėje Aldiwan.lt prekyba vykdoma tik „Prekių Pristatymas“ skyriuje nurodytose vietovėse sąlygomis.

1.5. Pirkti elektroninėje parduotuvėje Aldiwan.lt turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų; juridiniai asmenys.

1.6. Atlikdami registraciją ir pirkdami Aldiwan.lt internetinėje parduotuvėje patvirtinate, kad esate ne jaunesni nei 18 metų amžiaus.

 1. Asmens duomenų apsauga

2.1. UAB ,,Portorožas“/Aldiwan.lt turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė Aldiwan.lte parduotuvėje, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba Aldiwan.ltveiklos planavimui ir analizei. Aldiwan.lt taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais Aldiwan.lt veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su Aldiwan.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui. Duomenys apie Aldiwan.ltinternetinės parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Duomenų laikmenos yra visapusiškai apsaugotos nuo trečiųjų asmenų prieigos.

2.3. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Tarpininkas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.4. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, yra pilnametis (Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais), vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus.

2.5. Pirkėjo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Konkretūs registracijos Aldiwan.lt parduotuvėje metu Pirkėjo pateiktų asmens duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo terminai yra suderinti su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, nebent įstatymai nustato konkrečius duomenų saugojimo terminus. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus sunaikinami.

 1. Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“.

3.2. Aldiwan.lt nėra įsipareigojusi atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad Aldiwan.lt patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti.

3.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Aldiwan.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

 

 1. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Aldiwan.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

4.2.Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Aldiwan.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo  dienos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258.

4.2. punktas netaikomas maisto prekėms, jei Pirkėjui buvo parduota tinkamos kokybės maisto prekė ir nebuvo pasibaigęs prekės tinkamumo naudotis terminas.

4.3. Numatyta teise (18 skyrius) Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

 1. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.3. Pirkėjas, naudodamasis Aldiwan.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.4. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

 1. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6.4. Aldiwan.lt turi teisę visais atvejais nesudaryti Pirkimo-pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju.

6.5. Aldiwan.lt turi teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

 1. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje Aldiwan.ltnustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės Aldiwan.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės Aldiwan.lt registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

 

 1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1.Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM (tuo metu galiojantis). Aldiwan.lt pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams.

8.2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, ar tiesiog pasinaudojęs internetinės bankininkystės sistema, perveda pinigus į Aldiwan.lt(UAB ,,Portorožas‘‘) banko sąskaitą. 

 1. Prekių pristatymas

9.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

9.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

9.6. Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama internetinės parduotuvės „Pristatymo sąlygos“ skyriuje.

9.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

9.8. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai Aldiwan.lt turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.

9.9. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 

 1. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos Aldiwan.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija.

10.4. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. Esant ypatingai trumpiems garantiniams terminams prekės internetinėje parduotuvėje yra pažymimos specialiu perspėjamuoju ženklu. 

 1. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Prekių (netinkamos kokybės prekės)grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei (tinkamos kokybės prekės) ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

11.2. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2.Taisyklių punkte numatyta tvarka.

11.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė), tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną (jei jis buvo išduotas). Tuo atveju, kai Pirkėjo grąžinama prekė Pardavėjui siunčiama naudojantis kurjerinių tarnybų paslaugomis, ši prekė prieš siunčiant turi būti įdedama į papildomą (apsauginę) pakuotę.

11.4. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali atsiųsti naudojantis kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2. Taisyklių punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

 1. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

12.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairaus pobūdžio akcijas Aldiwan.lt internetinėje parduotuvėje, Aldiwan.lt paskyroje, esančioje socialiniame tinklalapyje Facebook bei bet kokiose kitose informacinėse priemonėse. 

 1. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

13.2.  Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia Aldiwan.lt internetine parduotuve.

13.3.  Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Aldiwan.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje Aldiwan.lt yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

13.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

 1. Apsikeitimas informacija

14.1.  Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2.  Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

 1. Prekių pristatymo būdai:

15.1. Prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikoje naudojantis Lietuvos pašto paslaugomis. Prekių pristatymo mokestis 3,00 EUR. Perkant už 30 EUR ir daugiau – pristatymas nemokamas.

15.2. Prekes kitą darbo dieną po užsakymo nemokamai galima atsiimti ,,Aldiwan kaljanai‘‘ parduotuvėje Jonavos g. 60 (PC Prisma), Kaunas.

 1. Baigiamosios nuostatos

16.1.  Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

16.2.  Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.